header new intro 59

bps.moph.go.th

ไม่พบฟีด

สำหรับสมาชิก

1490953
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
97
832
13272
12220
43061
57526
1490953

คาดการณ์วันนี้
1104

6.89%
11.31%
2.42%
0.84%
0.38%
78.16%
Online (15 minutes ago):62
62 guests
no members

Your IP:54.162.165.158

รวมเอกสารการประชุมสรุปตรวจราชการรอบที่ 1 / 2559 จังหวัดมุกดาหาร

รวมเอกสารการประชุมสรุปตรวจราชการรอบที่ 1 / 2559 จังหวัดมุกดาหาร

 ณ โรงแรมพลอยพาเลซ จังหวัดมุกดาหาร วันที่ 12 พฤษภาคม 2559

P5121184

 

เรื่อง การดาวน์โหลด

 คณะที่ 1  การพัฒนาสุขภาพตามกลุ่มวัยและระบบควบคุมโรค

 ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

ดาวน์โหลดที่นี่

 คณะที่ 2  การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

นพ.พงษ์วิทย์  วัชรกิตติ  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10

ดาวน์โหลดที่นี่

 คณะที่ 3  การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

นพ.จักราวุธ  จุฑาสงฆ์  ประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ เขตสุขภาพที่ 10

ดาวน์โหลดที่นี่

 คณะที่ 3  การพัฒนาระบบสนับสนุนงานด้านสุขภาพ

ภก.ดนุภพ ศรศิลป์ เภสัชกรชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

ดาวน์โหลดที่นี่

 คณะที่ 4  การพัฒนาระบบสนับสนุนงานด้านสุขภาพ

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัดเขตสุขภาพที่ 10

น.ส.จิตรา เศรษฐอุดม ผู้ทรงคุณวุฒิด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ด้านสาธารณสุข  สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ดาวน์โหลดที่นี่

 สรุปผลการดำเนินงานตามตามแนวทางการบริหารการปฏิบัติราชการ (Performance Agreement : PA)

นพ.จิณณพิภัทร ชูปัญญา ประธาน CPO เขตสุขภาพที่ 10

ดาวน์โหลดที่นี่

ถอดบทเรียนการดำเนินงานตามแนวทางการบริหารการปฏิบัติราชการ (Performance Agreement : PA) เขตสุขภาพที่ 10ในภาพรวมเขตสุขภาพที่ 10

นพ.พงษ์วิทย์  วัชรกิตติ  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10

ดาวน์โหลดที่นี่

- ลดอุบัติเหตุ RTI : Road Traffic Injury

นางเกศรา  แสนศิริทวีสุข  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

ดาวน์โหลดที่นี่

- พยาธิใบไม้ในตับและมะเร็งท่อน้ำดี และตรวจยืนยัน OV/ CCA

พญ.ระพีพรรณ เดชพิชัย นพ.เชี่ยวชาญ รองผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี

ดาวน์โหลดที่นี่

- การพัฒนาตาม service

นพ.พงษ์วิทย์  วัชรกิตติ  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10

ดาวน์โหลดที่นี่

- NCD /CKD Clinic

นายธัชชัย  ใจคง  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

ดาวน์โหลดที่นี่

- การบริหารการเงินคลัง

ภก.ดนุภพ ศรศิลป์ เภสัชกรชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

ดาวน์โหลดที่นี่

- การบริหารเวชภัณฑ์การจัดซื้อยาร่วมยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา

ภก.อุษณีย์  กิตติวงศ์สุนทร  เภสัชกรเชี่ยวชาญ  โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

ดาวน์โหลดที่นี่

ket footer2

สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 ถนนพรหมเทพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

รหัสไปรษณีย์ 34000 โทร 045-242994 fax 045-242972

email:spbket10@gmail.com