รูปภาพ โลโก้เขตสุขภาพ และแผนที่ 5 จังหวัด และแผนที่พัฒนาตาม Service Plan  ในเขตสุขภาพที่ 10 

 

 

โลโก้เขตสุขภาพที่ 10

 

 rpoket10

 

 

 

โลโก้กระทรวงสาธารณสุข

moph logo

 

 

 

sp

 

เอกสาร การพัฒนาระบบบริการสุขภาพจัดทำขึ้น โดยกลุ่มงานยุทธศาสตร์เขตสุขภาพที่ 10 

 

ins pic

 

เล่มสรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ฯ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2558

ปกหนา

เล่มเอกสารรับการตรวจเยี่ยมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

เยี่ยมเขตสุขภาพที่ 10 วันที่ 12-13  มิถุนายน  2558

goodgov 

รวมไฟล์บรรยาย คณะธรรมภิบาลเขตสุขภาพที่ 10  วันที่ 3 เมษายน 2558   ณ รร.กิจตรงวิลล์ จังหวัดอุบลราชธานี