goodgov 

รวมไฟล์บรรยาย คณะธรรมภิบาลเขตสุขภาพที่ 10  วันที่ 3 เมษายน 2558   ณ รร.กิจตรงวิลล์ จังหวัดอุบลราชธานี

 

แผ่นพับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ 2559 และ 2558 

แผนยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ 2559 แผนยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ 2558
page kpi 59 plan2558

 

 

แผนพัฒนาระบบบริการเขตสุขภาพที่ 10 นพ.มนต์ชัย นำเสนอ ผตร.031157 downloads

 

 service plan dr monchai

PDF แผนการพัฒนาจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ 20-11-57 นำเสนอ ผู้ตรวจราชการ  Downlaods

 

ex pic