S  3121873-2

 

เอกสารชี้แจงแนวทางการตรวจราชการและนิเทศงาน ประจำปีงบประมาณ 2560 เขตสุขภาพที่ 10

 

 1.เอกสารชี้แจงแนวทางการตรวจราชการและนิเทศงาน ประจำปีงบประมาณ 2560 เขตสุขภาพที่ 10 คณะที่ 2

ดาวน์โหลดที่นี่

 2. เอกสารชี้แจงแนวทางการตรวจราชการและนิเทศงาน ประจำปีงบประมาณ 2560 เขตสุขภาพที่ 10 คณะที่ 2 (wordfile)

ดาวน์โหลดที่นี่
   
   

 

 3. ตก1,2 คณะที่ 1-5 และแบบฟอร์ม ตก. กลาง  ดาวน์โหลดที่นี่
 4. ตก1,2 คณะที่ 1-5 และแบบฟอร์ม ตก. กลาง  ปรับเพิ่มเติม ดาวน์โหลดที่นี่