header new intro 59

bps.moph.go.th

ไม่พบฟีด

สำหรับสมาชิก

0941883
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
2047
1617
9677
13376
40178
53219
941883

คาดการณ์วันนี้
3936

9.77%
12.83%
3.16%
1.01%
0.36%
72.88%
Online (15 minutes ago):80
80 guests
no members

Your IP:54.159.64.172

นพ.มรุต จิรเศรษฐสิริ ผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 10 ตรวจเยี่ยมในพื้นที่ จังหวัดมุกดาหาร

PB111340

นพ. มรุต จิรเศรษฐสิริ  ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 และ นพ.ประวิ  อ่ำพันธุ์  สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 10 ได้ตรวจเยี่ยมพื้นที่ ในจังหวัดมุกดาหาร 

ภารกิจ การตรวจเยี่ยมในช่วงเช้า ตรวจเยี่ยม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร โดยได้รับการต้อนรับจาก นพ.วิทยา วัฒนเรืองโกวิท  รักษาการในตำแหน่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหารตลอดจนผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สำนักงานสาธารณสุขมุกดาหาร ผู้อำนวยการโรงพยาบาล และหน้าส่วน ในจังหวัดมุกดาหาร

เวลา 08.00 -09.30 น. รับฟังบรรยาย ข้อมูลทั่วไปจังหวัดมุกดาหาร การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัดในแนวทางเขตสุขภาพ และการพัฒนาระบบบริการ Service Plan

เวลา 09.45-12.00 น.  เป็นประธานการบรรยาย ร่วมกับสำนักงานหลักประกันหลักภาพแห่งชาติ เขต 10 อุบลราชการ ใน หัวข้อ ประชุมการพัฒนาเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอ ร่วมกับ นพ.เรืองศิลป์  เถื่อนนาดี ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันหลักภาพแห่งชาติ เขต 10 อุบลราชธานี

เวลา 13.00 -14.00 น. ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลมุกดาหาร โดยตรวจเยี่ยมศูนย์ส่งต่อผู้ป่วย OPD อาคารผู้ป่วยนอกเดิม  ห้อง ICU  ห้องพิเศษ รพ.มุกดาหารและศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ เพื่อการพัฒนาระบบบริการตาม Servce Plan และรองรับผู้ป่วยจากประเทศพื้นบ้าน

เวลา 14.30 -16.30 น. ตรวเยี่ยมในพื้นที่ อำเภอนิคมคำสร้อย ได้แก่ รพ.สต.นากอก  สสอ.นิคมคำสร้อย และ รพ.นิคมคำสร้อย โดยรับฟังบรรยายการจัดบริการระบบบริการปฐมภูมิเชื่อมโยงการจัดบริการหน่วยบริการทุติยภูมิพร้อมทั้งตรวจเยี่ยมเสริมสร้างขวัญและกำลังใจเจ้าหน้าที่ ในพื้นที่ดังกล่าว

อ่านเพิ่มเติม: นพ.มรุต จิรเศรษฐสิริ ผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 10  ตรวจเยี่ยมในพื้นที่ จังหวัดมุกดาหาร

สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 ศึกษาดูงาน R8way

11949429 1026911100666885 7649437181428447455 n

 

เมื่อวันที่ 7-8 กันยายน 2558 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 การนำโดย นายแพทย์ประวิ  อ่ำพันธุ์ สาธารณสุขนิเทศ เขตสุขภาพที่ 10 และผู้บริหาร ตลอดทั้งบุคลากรสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 ทั้งในส่วนของบุคลากรปฏิบัติงานเต็มเวลาและช่วยปฏิบัติงานบางเวลา ได้เดินทางศึกษาดูงาน สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8  จังหวัดอุดรธานี โดยได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจาก นายแพทย์สมิต ประสันนาการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 ตลอดจนผู้บริหารให้การตอนรับเป็นอย่างดี

ในการนี้สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 ได้ศึกษาดูงานรูปแบบ การจัดโครงสร้างสำนักงานเขตสุขภาพ การจัดการะบบในสำนักงาน การจัดบุคลากรเพื่อความเหมาะสมและการขับเคลื่อนงานโดยผ่านกลไก สำนักงานเขตสุขภาพ ตลอดถึงกลวิธีขับเคลื่อน ภาพรวมเขตสุขภาพที่ 8 โดยใช้กลไก ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 15 ร่อง 5 รุก 5 รับ 5 สนับสนุน ซึ่งเป็นหัวใจความสำเร็จในการขับเคลื่อนสุขภาพ ตลอดถึงการสัมภาษณ์ ในระดับผู้บริหารเขตสุขภาพ ซึ่งจากการศึกษาดังกล่าวสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 จะนำมาปรับใช้เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางด้านสุขภาพของประชาชน ในเขตสุขภาพที่ 10 

อ่านเพิ่มเติม: สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 ศึกษาดูงาน R8way

การติดตามประเมินผลส่งเสริมพัฒนาการเด็ก เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

P8240970

เมื่อวันที่ 23-24 สิงหาคม 2558 โดยนพ.วัณลภ ไทยเหนือ ประธานที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 และคณะพร้อมทั้งปลัดอาวุสโส จังหวัดอุบลราชธานีกล่าวให้การต้อนรับ

 

กระทรวงสาธารณสุข เป็นหน่วยงานหลักที่ดูแลสุขภาพประชาชนทุกช่วงชีวิต ได้กำหนดแผนบูรณาการยุทธศาสตร์สุขภาพ 15 ด้าน โดยเฉพาะด้านพัฒนาสุขภาพ กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย เป็นประเด็นยุทธศาสตร์ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดเป็นประเด็นสำคัญ ที่ต้องลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพตามกลุ่มวัย โดยเฉพาะเด็ก 0-5 ปี ให้มีพัฒนาการที่สมวัย โดยเน้นการบูรณาการกับหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานภายนอก อาทิ ภาครัฐ ท้องถิ่น เอกชนและประชาชนเพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายมีประสิทธิภาพ ตอบสนองแผนงานส่งเสริมพัฒนาการเด็ก โดยมีเป้าหมายมุ่งเน้นให้เด็กได้รับการส่งเสริมพัฒนาการที่ถูกต้องมีมาตรฐานอย่างเท่าเทียม จากพ่อแม่ผู้เลี้ยงดู ชุมชน ตลอดจนบูรณาการแผนงานของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กไทยให้เป็นไปตามศักยภาพที่สูงกว่า กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับสถาบันพัฒนาการเด็ก กรมสุขภาพจิต ได้ปรับปรุงคู่มือเฝ้าระวังและกระตุ้นพัฒนาการ กำหนดเป็นนโยบายให้ใช้เครื่องมือที่ปรับปรุงใหม่พร้อมกันทั่วประเทศตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2558 เป็นต้นไป ดังนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนงานการพัฒนาระบบบริการด้านส่งเสริมพัฒนาการเด็กเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีการตรวจเยี่ยมประเมินผลในโครงการดังกล่าว

 

 

อ่านเพิ่มเติม: การติดตามประเมินผลส่งเสริมพัฒนาการเด็ก เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

กระบวนการบริหารจัดการเขตสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2558 โดยใช้แนวทางเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

 

 P8210927

เมื่อวันที่ 20-21 สิงหาคม 2558 โดย  พญ.ประนอม คำเที่ยง ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 และ นพ.ประวิ  อ่ำพันธุ์ สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 10 โดย  สำนักนโยบายและแผน กระทรวงสาธารณสุข ได้ติดตามประเมินผล ในกระบวนการบริหารจัดการเขตสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2558    โดยใช้แนวทางเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award : PMQA) เพื่อสร้างความตระหนักและส่งเสริมให้สำนักงานเขตสุขภาพ  มีการยกระดับและพัฒนาคุณภาพเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการเขตสุขภาพ  ระบบบริหารจัดการสู่มาตรฐานสากล สอดคล้องกับกลยุทธ์หลักในการสร้างความเป็นเลิศในระบบราชการ  เป็นไปตามแผนการบริหารราชการแผ่นดิน และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยได้รับความร่วมมือ จากผู้บริหารเขตสุขภาพที่ 10 และผู้เกี่ยวข้องงาน และประชาผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการศึกษากระบวนการดังกล่าว

อ่านเพิ่มเติม: กระบวนการบริหารจัดการเขตสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2558   โดยใช้แนวทางเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

ket footer2

สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 ถนนพรหมเทพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

รหัสไปรษณีย์ 34000 โทร 045-242994 fax 045-242972

email:spbket10@gmail.com