header new intro 59

bps.moph.go.th

ไม่พบฟีด

สำหรับสมาชิก

0941880
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
2044
1617
9674
13376
40175
53219
941880

คาดการณ์วันนี้
3936

9.77%
12.83%
3.16%
1.01%
0.36%
72.88%
Online (15 minutes ago):78
78 guests
no members

Your IP:54.159.64.172

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำกรอบอัตรากำลังและแผนกำลังคน เขตสุขภาพที่ 10

P3170649

วันที่ 17 และ 19-20 มีนาคม 2558 กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร (CHRO) ในระดับเขตสุขภาพที่ 10 ได้ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำกรอบอัตรากำลังและแผนกำลังคน เขตสุขภาพที่ 10 ประจำปีงบประมาณ 2558 โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก นายสรรเสริญ  นามพรหม ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้วิพากษ์ และพญ.ประนอม  คำเที่ยง ผู้ตรวจราชการสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร และผู้เชี่ยวชาญ ในการวิเคราะห์อัตรากำลัง ภาพรวม ในแต่ละจังหวัด นำเสนอข้อมูลกำลังคน เพื่อเป็นข้อตกลงร่วมกัน ในระดับเขตสุขภาพ เพื่อนำข้อมูลกำลังคนส่ง กระทรวงสาธารณสุข ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2558 

อ่านเพิ่มเติม: ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำกรอบอัตรากำลังและแผนกำลังคน เขตสุขภาพที่ 10

การประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพ ครั้งที่ 2/2558

P3110563

ภารกิจผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 11 มีนาคม  2558 ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี  โดยได้รับการต้อนรับจาก นพ.สุรพร  ลอยหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10และคณะ   

ในการประชุมผู้ตรวจราชการ แจ้งให้ทราบโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา ว่าจะให้ความสำคัญโดยคนไทยจากโรคร้ายด้วยวัคซีนปี 2558 และพัฒนาการเด็กสมวัยเฉลิมพระเกียรติ ในเขตสุขภาพที่ 10 ในส่วนการติดตามนโยบายรัฐมนตรี งบการดำเนินงาน การเบิกจ่ายงบดำเนินงาน การพัฒนาระบบบริการ เน้นการทำงานให้ทันเวลา เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้  โดยในการประชุมครั้งนี้ผู้ตรวจราชการ มีแนวทางในการการตั้งคณะกรรมการ Project Manager และคณะกรรมการ ขับเคลื่อน Service Plan ภายในเขตสุขภาพที่ 10 ให้ออกแผนปฏิบัติการ เพื่อเป็นกลไกหลักที่จะขับเคลื่อนกลไกอื่นๆภายในเขตสุขภาพ ให้เกิดผลลัพท์ที่มีประสิทธิภาพ คุณภาพบริการประชาชนในเขตสุขภาพที่ 10

 

อ่านเพิ่มเติม: การประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพ  ครั้งที่ 2/2558 

ภาพกิจกรรมการประชุมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ และพิธีเปิดตัวหมอครอบครัว

 

IMG 6960

ภาพกิจกรรมการประชุมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ และพิธีเปิดตัวหมอครอบครัว
( Family Care Team : FCT ) เขตสุขภาพที่ 10 ประจำปีงบประมาณ 2558
 โดยท่านผู้ตรวจราชการ พญ.ประนอม  คำเที่ยง ผู้ตรวจราชการสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 วันที่ 25 ธันวาคม 2557  ณ ห้องทับทิมสยาม โรงแรมสุนีย์แกรนด์ โฮเทลแอนด์คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม: ภาพกิจกรรมการประชุมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ และพิธีเปิดตัวหมอครอบครัว

ket footer2

สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 ถนนพรหมเทพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

รหัสไปรษณีย์ 34000 โทร 045-242994 fax 045-242972

email:spbket10@gmail.com