header new intro 59

bps.moph.go.th

ไม่พบฟีด

สำหรับสมาชิก

0995263
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
535
3343
5206
13644
36285
57273
995263

คาดการณ์วันนี้
2424

9.38%
12.91%
3.07%
1.00%
0.40%
73.24%
Online (15 minutes ago):28
28 guests
no members

Your IP:54.162.152.232

การติดตามประเมินผลส่งเสริมพัฒนาการเด็ก เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

P8240970

เมื่อวันที่ 23-24 สิงหาคม 2558 โดยนพ.วัณลภ ไทยเหนือ ประธานที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 และคณะพร้อมทั้งปลัดอาวุสโส จังหวัดอุบลราชธานีกล่าวให้การต้อนรับ

 

กระทรวงสาธารณสุข เป็นหน่วยงานหลักที่ดูแลสุขภาพประชาชนทุกช่วงชีวิต ได้กำหนดแผนบูรณาการยุทธศาสตร์สุขภาพ 15 ด้าน โดยเฉพาะด้านพัฒนาสุขภาพ กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย เป็นประเด็นยุทธศาสตร์ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดเป็นประเด็นสำคัญ ที่ต้องลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพตามกลุ่มวัย โดยเฉพาะเด็ก 0-5 ปี ให้มีพัฒนาการที่สมวัย โดยเน้นการบูรณาการกับหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานภายนอก อาทิ ภาครัฐ ท้องถิ่น เอกชนและประชาชนเพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายมีประสิทธิภาพ ตอบสนองแผนงานส่งเสริมพัฒนาการเด็ก โดยมีเป้าหมายมุ่งเน้นให้เด็กได้รับการส่งเสริมพัฒนาการที่ถูกต้องมีมาตรฐานอย่างเท่าเทียม จากพ่อแม่ผู้เลี้ยงดู ชุมชน ตลอดจนบูรณาการแผนงานของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กไทยให้เป็นไปตามศักยภาพที่สูงกว่า กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับสถาบันพัฒนาการเด็ก กรมสุขภาพจิต ได้ปรับปรุงคู่มือเฝ้าระวังและกระตุ้นพัฒนาการ กำหนดเป็นนโยบายให้ใช้เครื่องมือที่ปรับปรุงใหม่พร้อมกันทั่วประเทศตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2558 เป็นต้นไป ดังนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนงานการพัฒนาระบบบริการด้านส่งเสริมพัฒนาการเด็กเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีการตรวจเยี่ยมประเมินผลในโครงการดังกล่าว

 

 

 

 

 

ket footer2

สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 ถนนพรหมเทพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

รหัสไปรษณีย์ 34000 โทร 045-242994 fax 045-242972

email:spbket10@gmail.com